Algemene voorwaarden

1. Servicevoorwaarden:
1.1 De opdrachtgever gaat bij elke aanvraag van een interventie automatisch akkoord met alle service- en betalingsvoorwaarden van VDW TECHNiCS bvba.
1.2 De opdrachtgever ontvangt tijdig bericht van VDW TECHNiCS mbt de voorgenomen interventie. In overleg met de opdrachtgever wordt de datum bepaald. Mocht door onvoorziene omstandigheden van de zijde van de opdrachtgever het afgesproken bezoek niet kunnen doorgaan, dient VDW TECHNiCS hiervan uiterlijk 24 uur voor de vastgestelde datum op de hoogte gebracht te worden. Indien de opdrachtgever een bezoek niet tijdig annuleert, worden de eventueel reeds gemaakte kosten in rekening gebracht met een minimumbedrag van €100.
1.3 De leveringstermijn voorzien op de opdrachten, is slechts indicatief en niet strikt bindend. VDW TECHNiCS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen. Deze kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de aanvraag of tot eender welke schadevergoeding.
1.4 Om de werken te kunnen uitvoeren, dienen de machines op de aangegeven datum beschikbaar en aan alle zijden goed bereikbaar te zijn. Indien dit niet het geval is, zal de extra wachttijd in rekening worden gebracht.
1.5 Grote reparaties die noodzakelijk blijken te zijn of die tijdens de onderhoudsbeurt of herstelling naar voren komen, worden pas na overleg met de opdrachtgever uitgevoerd. De kosten verbonden aan deze reparatie zullen in rekening worden gebracht.
1.6 Als blijkt tijdens een interventie dat er onderdelen nodig zijn, dienen deze door de klant zelf besteld te worden. Te bestellen wisselstukken zullen op de werkbon worden genoteerd.
1.7 Alle werken worden door VDW TECHNiCS zo nauwgezet mogelijk uitgevoerd. De levering en ontvangst van de werken gebeurt van zodra deze voltooid zijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De opdrachtgever is dan ook verplicht de uitgevoerde werken onmiddellijk te controleren. VDW TECHNiCS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet geconstateerde gebreken na de verrichtte herstellingen, onderhoudswerkzaamheden of installaties.
1.8 VDW TECHNiCS is enkel verantwoordelijk voor het herstelde zelf, niet voor de werking van andere componenten of het geheel waarin het herstelde is ingebouwd. VDW TECHNiCS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of stilstand voortvloeiend uit de uitgevoerde werkzaamheden.
1.9 Zoals onder 1.7 gestipuleerd staat het in ontvangst nemen van de werken door de klant gelijk met de aanvaarding van de werken. Elke klacht van de opdrachtgever in verband met afwijkingen of zichtbare gebreken vastgesteld na het in ontvangst nemen van de werken, moet per aangetekend schrijven geschieden binnen de 8 dagen na de interventie.
1.10 Werken die door VDW TECHNiCS als gebrekkig worden erkend, worden uitsluitend door VDW TECHNiCS hersteld of vervangen, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige andere vergoeding.
1.11 VDW TECHNiCS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard ook, aan machines die door VDW TECHNiCS hersteld werden, maar waaraan nadien door anderen operaties, bewerkingen of herstellingen werden uitgevoerd.
1.12 De kosten voor een interventie zijn gebaseerd op het prijspeil van de datum van overeenkomst. VDW TECHNiCS bvba behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in deze kosten door te rekenen.
1.13 Extra kosten zoals bvb overnachtingskosten, huur van speciale gereedschappen,... worden aangerekend.
1.14 Bij telefonische assistentie worden eventuele kosten bepaald op basis van de geldende uurtarieven.

2. Betalingsvoorwaarden:
2.1 Al onze facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.
2.2 Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €25) als schadebeding.
2.3 Eventuele klachten betreffende onze facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum meegedeeld te worden per aangetekend schrijven. Bij niet tijdige mededeling gelden de facturen als aanvaard.
2.4 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.